Informacja dla pacjenta

 1. lekarz ma obowiązek poinformować o wszelkich przeciwskazaniach dotyczących stosowanej terapii lub zapisywanych środków leczniczych (w tym w szczególności zawierających preparaty psychoaktywne, leki odurzające, leki recepturowe, a zwłaszcza zawierające medyczną marihuanę);
 2. lekarz ma obowiązek poinformować o wszelkich środkach ostrożności, w tym zwłaszcza związanych ze spożywaniem, zażywaniem, dawkowaniem, przechowywaniem, prowadzeniem pojazdów pod wpływem przepisanych leków i możliwymi niepożądanymi skutkami przepisywanych leków lub preparatów, a zwłaszcza zawierających medyczną marihuanę oraz ich wpływie na zdolności poznawcze;
 3. prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego (w tym medycznej marihuany) jest prawnie zabronione (może stanowić wykroczenie lub przestępstwo);
 4. medyczna marihuana jest substancją psychoaktywną, wpływającą m.in. na sprawność psychomotoryczną, na zdolności poznawcze (m.in. do osądzania, rozumowania, podejmowania decyzji), a w tym zwłaszcza na prowadzenie pojazdów, maszyn, czynności, które wymagają czujności i/lub szybkiej reakcji;
 5. aby wywieźć niektóre leki (w tym np. leki recepturowe, a zwłaszcza medyczną marihuanę) należy dopełnić formalności określonych we właściwych przepisach, związanych z ich wywozem oraz zapoznać się z regulacjami obowiązującymi w kraju do którego się udaje (w szczególności wyjazd, pobyt, przejazd, tranzyt);
 6. zalecane jest aby przepisane środki lecznicze przechowywać w oryginalnych opakowaniach,
 7. w przypadku posiadania publiczne niektórych przepisanych środków leczniczych (w tym zwłaszcza medycznej marihuany) zaleca się posiadanie przy sobie wydruku recepty/ dokumentu realizacji recepty z IKP oraz paragonu stanowiącego dowód zakupu;
 8. nie jest dozwolone udostępnianie/ udzielanie/ ułatwienie albo umożliwienie użycia przepisanych środków leczniczych osobom trzecim (odpłatnie, nieodpłatnie);
 9. recepta jest przeznaczona wyłącznie dla osoby ją otrzymującej, nie ma możliwości udostępnienia danych e-recepty osobom trzecim;
 10. niektóre przepisane preparaty mogą powodować uzależnienie (w tym medyczna marihuana)
 11. środki lecznicze należy przechowywać w miejscach uniemożliwiających dostanie się do nich przez osoby trzecie;
 12. należy udzielić pełnej i wyczerpującej informacji o stanie zdrowia;
 13. należy udzielić pełnej i wyczerpującej informacji wszelkich o zażywanych lekach/ preparatach/ środkach farmaceutycznych/ preparatach ziołowych;
 14. należy udzielić pełnej i wyczerpującej informacji o stosowanych terapiach, posiadanych receptach, a zwłaszcza dot. leków recepturowych w tym medycznej marihuany;
 15. oświadczenie o:
  1. o wyrażeniu zgody na udzielanie informacji, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą,
  2. o upoważnieniu do dostępu do dokumentacji, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
  3. o wyrażeniu zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych, o której mowa w art. 16-18 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

pacjent może złożyć za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta lub osobiście w przychodni S-LAB CLINICS sp. z o.o., które zostanie zamieszczone w indywidualnej dokumentacji wewnętrznej.

Skutkiem złożenia oświadczenia opisanego w punkcie 15) a. jest umożliwienie udzielenia informacji o stanie zdrowia pacjenta rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu, w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych przez osobę wykonującą zawód medyczny oraz zgodnie z posiadanymi przez nią uprawnieniami upoważnionej osobie/ osobom. Skutkiem złożenia oświadczenia opisanego w punkcie 15) b. jest wyrażenie zgody na udostępnienie dokumentacji medycznej pacjenta osobie/osobom przez niego upoważnionym. Skutkiem złożenia oświadczenia opisanego w punkcie 15) c. jest wyrażenie zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych/ na dane świadczenie zdrowotne.

Wszelkie wątpliwości dotyczące ww. punktów informacyjnych oraz wszelkie inne wątpliwości (w tym zwłaszcza dotyczące metody leczenia, środków użytych do leczenia oraz świadczenia zdrowotnego) należy każdorazowo komunikować lekarzowi w trakcie wizyty, celem wyjaśnienia wszelkich wątpliwości i udzielenia wyczerpującej, zrozumiałej i kompletnej informacji dla pacjenta związanej z udzielanym świadczeniem i uzyskania świadomej decyzji pacjenta w zakresie udzielenia świadczenia medycznego.Klauzula informacyjna RODO

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest S-LAB CLINICS sp. z o.o. z siedzibą w Mirkowie (55-095) przy ul. Kiełczowskiej 2 W celu skontaktowania się z Administratorem może Pani/Pan wykorzystać jedną z następujących form:
  1. w sposób tradycyjny – poprzez złożenie przez Panią/Pana pisma/wniosku podpisanego własnoręcznie w sposób czytelny, osobiście w Rejestracji ADMINISTRATOR lub przesyła go pocztą na adres siedziby S-LAB CLINICS sp. z o.o. ul. Kiełczowska 2, 55-095 Mirków ;
  2. ustnie – może złożyć Pani/Pan swoje żądanie pracownikowi ADMINISTRATORA, który poprosi Panią/Pana w celu weryfikacji Pani/Pana tożsamości - o okazanie np. dowodu osobistego. Pracownik spisze treść Pani/Pana żądania w formie notatki służbowej, którą Pani/Pan również podpisze.
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na zlecenie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze jak również przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie związanym z prowadzoną działalnością w celu realizacji i rozliczenia świadczeń medycznych oraz wykonywania zawartej umowy lub przygotowania do zawarcia umowy zgodnie z zadaniem.
 4. Administrator nie przetwarza danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków.
 5. Odbiorcami danych osobowych są: podmioty z którymi Administrator ma zawarte umowy w zakresie świadczenia usług medycznych i diagnostycznych, podmioty świadczące obsługę księgowo – podatkowo i informatyczną Administratora.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub organizacjach międzynarodowych.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje odpowiednio Pani/Panu prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia albo ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; przenoszenia danych osobowych; wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Administrator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 9. Dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej.
 10. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do wykonywania uprawnień wynikających z zawartych umów, udzielonych zleceń oraz rozliczenia świadczeń medycznych, co najmniej przez okres 3 lat od końca roku, w którym zostało zrealizowane zlecenie lub umowa jak również przez minimalny okres wymagany do przechowywania poszczególnych rodzajów dokumentacji medycznej zgodnie z postanowieniami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 11. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji. W przypadku korzystania z funkcjonalności profili Administratora w serwisie ZnanyLekarz.pl, dane osobowe mogą być przetwarzane są w sposób zautomatyzowany.
close