Regulamin

Regulamin Organizacyjny Podmiotu Leczniczego S-LAB CLINICS sp. z o.o.

§1 - Postanownia ogólne

1. Niniejszy regulamin ustanawiany jest dla S-LAB CLINICS sp. z o.o. z siedzibą w Mirkowie, posługującej się adresem 55-095 Mirków, ul. Kiełczowska 2 (NIP:8961621138, REGON: 524238606) wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001013957, kapitał zakładowy 300000,00 zł (zwanej dalej „S-LAB CLINICS” lub „Podmiotem leczniczym”) i reguluje warunki i sposób udzielania świadczeń zdrowotnych przez Podmiot Leczniczy w zakresie nieuregulowanym w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

2. S-LAB CLINICS jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego - nr księgi rejestrowej 000000260352 oznaczenie organu rejestrowego W - 02.

3. Podmiot Leczniczy działa na podstawie:

 1. przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności:
  • ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (dalej zwanej „UDL”),
  • ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (dalej zwanej „UPP”),
  • ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarz dentysty (dalej zwanej „UZL”),
  • ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej(dalej zwanej „UZPP”),
 2. wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego,
 3. niniejszego Regulaminu.

§ 2 Podmiot Leczniczy

1. Podmiot leczniczy działa pod firmą S-LAB CLINICS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mirkowie.

2. Podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w zakładzie leczniczym S-LAB PRZYCHODNIA znajdującym się w Mirkowie przy ul. Kiełczowskiej 2 , 55-095 Mirków.

§ 3 Cel Podmiotu Leczniczego

Celem Podmiotu leczniczego jest organizowanie i udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych – leczniczych usług specjalistycznych, służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmowanie innych działań medycznych wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

§ 4 Zadania Podmiotu Leczniczego

Do zadań Podmiotu leczniczego należy w szczególności:

 1. Udzielanie ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, w tym w szczególności – diagnostyka i leczenie w zakresie dziedzin medycznych komórek organizacyjnych;
 2. Udzielanie indywidualnych porad i konsultacji;
 3. Diagnostyka i poradnictwo;
 4. Zapewnienie nowoczesnych, efektywnych i uznanych metod leczniczych;
 5. Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą;
 6. Udzielanie świadczeń zdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i potrzeb pacjentów oraz przestrzeganie praw pacjenta;
 7. Prognozowanie i organizowanie działalności profilaktyczno-leczniczej;
 8. Działania edukacyjne, promocja zdrowia i działania mające na celu profilaktykę zdrowia.

§ 5 Działalność Podmiotu Leczniczego

1. Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

2. Zakres świadczeń udzielanych przez Podmiot leczniczy obejmuje:

 • świadczenia specjalistycznej opieki zdrowotnej;
 • badania diagnostyczne wykonywane w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego;
 • profilaktyczne świadczenia zdrowotne.

3. Podmiot leczniczy prowadzi zakład S-LAB PRZYCHODNIA, którego jednostką organizacyjną jest Przychodnia Mirków – ul. Kiełczowska 2, 55-095 Mirków oraz Przychodnia Grunwaldzka – pl. Grunwaldzki 22, 50-963 Wrocław , stanowiący jednostkę organizacyjną, w ramach której wyodrębnione są następujące komórki organizacyjne :

l.p. Nazwa komórki organizacyjnej Kod resortowy stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy stanowiący część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych
1. Przychodnia Chorób Wewnętrznych (Przychodnia Mirków) HC.1.3.3 Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne 1000 07 choroby wewnętrzne
2. Przychodnia Chorób Wewnętrznych (Przychodnia Grunwaldzka) HC.1.3.3 Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne 1000 07 choroby wewnętrzne
3. Przychodnia Chorób Wewnętrznych (Przychodnia Kraków) HC.1.3.3 Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne 1000 07 choroby wewnętrzne

§ 6 Miejsce udzielania świadczeń

1. Świadczenia zdrowotne udzielane są w pomieszczeniach zakładu leczniczego S-LAB PRZYCHODNIA;

 • Przychodnia Mirków znajdująca się przy ul. Kiełczowskiej 2, 55-095 Mirków
 • Przychodnia Grunwaldzka znajdująca się przy pl. Grunwaldzkim 22, 50-963 Wrocław;
 • Przychodnia Kraków znajdująca się przy ul. Pawiej 2/1, 31-154 Kraków
 • Przychodnia Poznań znajdująca się przy ul. Święty Marcin 59, 61-806 Poznań;

2. Miejscem świadczenia usług zdrowotnych są ww. pomieszczenia zakładu leczniczego S-LAB PRZYCHODNIA.

3. Świadczenia zdrowotne mogą być udzielane bezpośrednio na miejscu.

4. Specjalistyczne usługi zdrowotne mogą być świadczone przez podmiot leczniczy na rzecz innych podmiotów leczniczych zgodnie z zawartymi umowami.

5. Wizyty domowe mogą być udzielane przed podmiot leczniczy na życzenie pacjenta.

§ 7 Organizacja udzielanych świadczeń

1. S-LAB CLINICS organizuje świadczenia zdrowotne udzielane w zakresie określonym w niniejszym regulaminie, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w komórkach organizacyjnych podmiotu, w sposób gwarantujący pacjentom najbardziej dogodną formę korzystania ze świadczeń.

2. Świadczenia mogą być udzielane w miejscu pobytu pacjenta, w uzasadnionych przypadkach.

3. W przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych uwzględnia się:

 • prawa i obowiązki pacjenta wynikające z obowiązujących przepisów prawa;
 • wymogi określone w obowiązujących przepisach powszechnie obowiązującego prawa;
 • zasady wynikające z procedur i standardów wiedzy medycznej.

4. Zarówno podmiot leczniczy jak i personel podmiotu leczniczego zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych w związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.

§ 8 Umówienie wizyty

1. Rejestracja pacjentów odbywa się w godzinach pracy Podmiotu leczniczego, w każdej dostępnej formie, tj. osobiście, za pośrednictwem osób trzecich:

 • osobiście w siedzibie Podmiotu leczniczego,
 • telefonicznie pod numerem telefonu:
  • w Przychodni Mirków - + 48600970763
  • w Przychodni Grunwaldzkiej -+ 48 729 003 312
  • w Przychodni Kraków – +48 632 632 632
  • w Przychodni Poznań - +48 632 632 632
 • za pośrednictwem wiadomości elektronicznej pod adresem klinika@s-labclinics.com
 • za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie https://www.aspotclinics.pl/Visit/BookAnonymous poprzez odnośnik „umów wizytę” (dla Przychodni Grunwaldzkiej i Przychodni Kraków). z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego.

2. Świadczenia zdrowotne udzielane są w terminie uzgodnionym z pacjentem, według ustalonej kolejności, w dniach i godzinach ich udzielania.

3. Pacjenci przyjmowani są wg kolejności ich rejestracji, za wyjątkiem osób do uprawnionych do przyjęcia poza kolejnością.

4. W stanach nagłych świadczenia zdrowotne udzielane są niezwłocznie. Zakład nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia, ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.

5. Podmiot Leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00 - 21.00, w sobotę w godzinach 09.00 - 20.00 oraz w trybie interwencyjnym poza tymi dniami i godzinami, jeżeli wymaga tego stan nagły lub tok leczenia.

§ 9 Odpłatność świadczeń zdrowotnych

1. Świadczenia zdrowotne udzielane przez S-LAB CLINICS są odpłatne. Świadczenia zdrowotne udzielane w Podmiocie leczniczym nie są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

2. Nie jest wymagane przedstawienie przez pacjenta dowodu ubezpieczenia zdrowotnego, a odpłatne świadczenia zdrowotne mogą być wykonywane bez skierowania

3. Załącznikiem do niniejszego Regulaminu jest cennik, który reguluje wysokość opłat.

4. Odpłatne świadczenia zdrowotne są wykonywane po ich opłaceniu, za wyjątkiem przyjęć nagłych ratujących życie, w których rachunek za świadczenie medyczne jest wystawiany po jego udzieleniu.

5. S-LAB CLINICS nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia i uzależnić jego udzielenia od uprzedniego uiszczenia opłaty.

6. Pacjent jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za uprzednio umówione świadczenie medyczne przed jego realizacją, wybierając dostępną formę płatności.

7. Płatność może być dokonywana w następujący sposób:

 • przelew na rachunek bankowy
 • gotówka;
 • karta płatnicza;
 • BLIK;
 • link do płatności poprzez pośrednika płatności PayU.

§ 10 Organy Podmiotu Leczniczego

1. Organami podmiotu S-LAB CLINICS są Zgromadzenie Wspólników oraz Zarząd.

2. Szczegółowy zakres oraz tryb działania organów S-LAB CLINICS wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Umowy Spółki oraz regulaminów Organów w razie ich przyjęcia.

3. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje je we wszystkich czynnościach prawnych w tym, sądowych i pozasądowych.

4. Podmiotem leczniczym oraz jednostkami i komórkami organizacyjnymi podmiotu kieruje Zarząd osobiście bądź poprzez kierowników podległych komórek (w razie ich powołania).

5. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

 • ustalanie kierunków strategii rozwoju Spółki oraz ich realizacja,
 • zatrudnianie i zwalnianie personelu raz wykonywanie w stosunku do nich uprawnień zwierzchnich,
 • przeprowadzanie kontroli wewnętrznych,
 • zatwierdzanie rocznego planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego,
 • przedstawianie Zgromadzeniu Wspólników do zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz propozycji w sprawach podziału zysku lub pokrycia strat.

6. Dyrektora podmiotu leczniczego powołuje Prezes Zarządu. Zarząd wykonuje prawa i obowiązki Dyrektora podmiotu leczniczego, w przypadku braku powołania Dyrektora.

§ 11 Obowiązki Dyrektora Podmiotu Leczniczego

1. Zarząd S-LAB CLINICS może powierzyć określone czynności z zakresu zarządzania podmiotem Leczniczym Dyrektorowi na podstawie stosownej umowy umów lub pełnomocnictwa.

2. Dyrektor podlega bezpośrednio Zarządowi.

3. Poradnia chorób wewnętrznych podlega Dyrektorowi.

4. Za prawidłowość, kompleksowość oraz jakość świadczenia usług opieki zdrowotnej odpowiedzialny jest Dyrektor. Dyrektor, w zakresie kompetencji, jest również przełożonym personelu, który wykonuje zadania z zakresu świadczenia usług opieki zdrowotnej.

5. Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:

 • dbanie o dostępność, ciągłość i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych,
 • kontrola nad prawidłową realizacją zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych,
 • kontrola nad organizacją pracy w podległych komórkach organizacyjnych, współpracą pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Zakładu,
 • dbanie o prawidłowe i efektywne wykorzystanie kadry fachowej, urządzeń, aparatury medycznej oraz sprzętu diagnostycznego,
 • organizowanie pracy personelu Podmiotu leczniczego,
 • kierowanie pracą personelu Podmiotu leczniczego,
 • nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy oraz dbanie o prawidłowe i pełne wykorzystanie godzin pracy przez podległy personel medyczny,
 • analiza materiałów sprawozdawczych i opracowywanie oceny merytorycznej działalności Podmiotu leczniczego,
 • rozpatrywanie uwag zawartych w skargach pacjentów, a dotyczących organizacji i jakości pracy Zakładu,
 • zapewnienie i zabezpieczenie właściwego obiegu dokumentacji medycznej, kontroli jej sporządzania, gromadzenia i przechowywania,
 • inne czynności zlecone przez Zarząd, wiążące się bezpośrednio z zakresem jego działalności .

§ 12 Zadania komórek organizacyjnych

1. Do zadań komórek organizacyjnych wymienionych w § 5 niniejszego Regulaminu należy sprawowanie kompleksowej opieki nad pacjentami poprzez wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa ambulatoryjnego, a w szczególności udzielanie porad i konsultacji lekarskich oraz kierowanie i przeprowadzanie badań diagnostycznych.

2. Komórki organizacyjne S-LAB CLINICS oraz osoby wykonujące pracę bądź świadczące usługi w ramach tych komórek, obowiązane są do współdziałania dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania Podmiotu leczniczego pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym i administracyjno-gospodarczym. Współdziałanie, odbywać musi się z poszanowaniem praw pacjenta oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

3. Za organizację i funkcjonowanie komórek organizacyjnych Podmiotu leczniczego pod względem merytorycznym, organizacyjnym i ekonomicznym odpowiada Dyrektor, zaś w razie jego braku – Zarząd S-LAB CLINICS .

4. W zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej świadczenia zdrowotne udzielane są przez lekarzy specjalistów danej poradni w poradni specjalistycznej.

5. Do zadań Poradni specjalistycznej należy:

 • przeprowadzanie konsultacji lekarskich, prowadzenie diagnostyki oraz leczenia pacjentów poradni specjalistycznych, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną,
 • zapewnienie pacjentom kompleksowej specjalistycznej opieki ambulatoryjnej poprzez udzielenie porad kompleksowych, specjalistycznych i recepturowych,
 • systematyczne wprowadzanie standardów postępowania w poszczególnych jednostkach chorobowych oraz podnoszenie jakości opieki medycznej.

6. Do zadań komórek organizacyjnych, o których mowa w § 5 należy także:

§2 - Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:
1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
2. Strona Internetowa / Serwis – oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie www.aspotclinics.pl służący do świadczenia Usługi Telemedycznej.
3. Usługodawca – oznacza S-lab Clinics Sp. z o.o., NIP: 8961621138, REGON: 524238606.
4. Usługa Telemedyczna / Świadczenie medyczne (zdrowotne) – świadczenia zdrowotne wykonywane przez S-lab Clinics Sp. z o.o. na rzecz Pacjenta na odległość za pośrednictwem systemu teleinformatycznego bez bezpośredniego badania Pacjenta z wykorzystaniem Serwisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
5. Pacjent / Użytkownik- oznacza osobę fizyczną będącą obywatelem Polski, która korzysta z Usług Telemedycznych
6. Formularz – formularze Konsultacji lekarskiej z możliwością uzyskania E-Recepty, E-Zwolnienia, E-Skierowania umożliwiające realizację Usługi Telemedycznej znajdujące się na Stronie Internetowej Serwisu
7. Dane Osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej w rozumieniu Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 • działanie na rzecz właściwego wykorzystania czasu pracy;
 • działanie na rzecz właściwego wykorzystania potencjału personelu;
 • realizowanie decyzji Dyrektora, a w przypadku braku jego powołania-decyzji Zarządu, wdrażanie i realizacja przepisów wynikających z aktów wewnętrznych w zakresie zadań danej komórki organizacyjnej;
 • współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi w celu realizacji zadań wymagających uzgodnień między nimi;
 • rozpatrywanie skarg i wniosków odnoszących się do działalności danej komórki organizacyjnej;
 • przestrzeganie praw pacjenta;
 • ochrona tajemnicy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych w zakresie gromadzonych informacji;
 • prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 13 Współdziałanie z innym podmiotem leczniczym

1. Podmiot leczniczy może współdziałać / współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą lub udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów, w celu zapewnienia prawidłowości leczenia pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.

2. Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą odbywa się z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta.

3. Wykonywanie usług medycznych na rzecz innych podmiotów nie może zakłócać porządku udzielania świadczeń przyjętego wobec pacjentów S-LAB CLINICS.

4. S-LAB CLINICS oraz osoby udzielające w jej imieniu świadczeń zdrowotnych, udzielają innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą informacji związanych z pacjentem w przypadku, gdy:

 • pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy udzielił wyraźnej pisemnej zgody na udostępnienie takiej informacji,
 • obowiązujące przepisy prawa tak stanowią.

§ 14 Dokumentacja medyczna

1. Podmiot leczniczy prowadzi dokumentację dotyczącą organizacji i funkcjonowania Podmiotu.

2. Podmiot prowadzi dokumentacją medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji, zgodnie z obowiązującym przepisami prawa.

3. Dokumentacja medyczna prowadzona jest w postaci elektronicznej.

4. Dokumentację medyczną w Podmiocie prowadzi się zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

5. W przypadku konieczności poprawienia wpisu elektronicznego z zakończonej wizyty należy utworzyć nowy wpis i wskazać, do której wizyty się odnosi. Nie wolno modyfikować wpisu podstawowego. Każda zmiana wpisu musi zawierać wskazanie przyczyny modyfikacji.

6. Wszelkie dokumenty, które wymagają pisemnego podpisu pacjenta (np. upoważnienie do udzielania informacji o stanie zdrowia), niezwłocznie przekazuje się po zakończeniu wizyty do rejestracji.

7. We wpisie z każdej wizyty muszą się znaleźć następujące informacje:

 • cel wizyty;
 • dane z badania podmiotowego (obejmujące dolegliwości i problemy, z które zgłasza pacjent);
 • dane z badania przedmiotowego (obejmujące wszystkie przeprowadzone badania przez lekarza i ich wyniki).

§ 15 Udostępnienie dokumentacji medycznej

1. Za udostępnienie dokumentacji medycznej:

 • poprzez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii,
 • przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta,
 • na nośniku informatycznym.

Podmiot leczniczy może pobierać opłatę.

2. Opłat, o których mowa w ust. 1, nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:

 • pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w ust. 1 powyżej,
 • w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1 cyt. Ustawy o prawach pacjenta,
 • Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
 • Agencji Badań Medycznych.

3. Opłatę za udostępnienie dokumentacji medycznej w przypadkach, o których mowa w ust. 1, ustala Dyrektor. Z tym, zastrzeżeniem, że maksymalna wysokość opłaty za:

\
 • jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,002,
 • jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,00007,
 • udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,0004

przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie.

4. Załącznikiem do niniejszego Regulaminu jest aktualny Cennik opłat, ustalony na podstawie aktualnie obowiązującej stawki przeciętnego wynagrodzenia.

5. Sposobem podania do wiadomości pracowników, współpracowników Podmiotu leczniczego, pacjentów oraz osób trzecich aktualnie obowiązującej opłaty jest umieszczenie informacji w Recepcji oraz na stronie internetowej S-LAB CLINICS

§ 16 Skargi i wnioski

1. Skargi i wnioski są rozpatrywane przez:

 • Prezesa Zarządu,
 • Dyrektora,

w wyznaczonych odrębnie dniach i godzinach, podanych do informacji w siedzibie S-LAB CLINICS, po uprzednim umówieniu i ustaleniu terminu.

2. Przedmiotem skarg lub wniosków może być funkcjonowanie Podmiotu leczniczego, w tym każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonywania działalności leczniczej.

3. Skargi dotyczące działalności leczniczej rozpatruje Dyrektor.

§ 17 Monitoring

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów, pracowników, a także ochrony mienia i zachowania tajemnicy informacji teren Podmiotu leczniczego objęty jest monitoringiem za pomocą środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu – monitoring wizyjny, z wykorzystaniem kamer przemysłowych.

2. Monitoring realizowany jest za pomocą następujących środków technicznych:
Kamery monitorujące

3. Administratorem danych z systemu monitoringu wizyjnego jest Podmiot Leczniczy.

4. Tylko osoby upoważnione do przetwarzania danych, zawartych w monitoringu mają dostęp do materiałów pozyskanych z ww. monitoringu.

5. Termin przechowywania materiałów pozyskanych z monitoringu wynosi okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Po tym okresie najstarsze nagrania zostaną nadpisane nowym materiałem rejestrowanym przez kamery monitorujące . Wcześniejszy materiał będzie nie możliwy do odtworzenia. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią lub mogą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, termin określony w zdaniu poprzedzającym ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

6. Kamery, przy wykorzystaniu których prowadzony jest monitoring wizyjny, rozmieszczone są na wewnątrz lokalu Podmiotu Leczniczego w miejscach ogólnodostępnych. Monitoring wizyjny nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, pomieszczeń socjalnych.

7. Miejsca monitorowane oznaczone są stosownymi piktogramami.

8. Obraz z kamer zapisywany jest w postaci elektronicznej i pozwala na identyfikację pacjentów, pracowników oraz gości, przemieszczających się wokół Przychodni i wewnątrz Przychodni - w ciągach komunikacyjnych, a także numerów rejestracyjnych pojazdów, znajdujących się na parkingach wokół budynku Przychodni.

9. Osoba, której dane znajdują się w materiałach pozyskanych z systemu monitoringu, ma prawo dostępu do tych danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przysługuje mu prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu.

§ 18 Postanowienia końcowe

1. Niniejszych regulamin został przyjęty mocą uchwały zarządu Podmiotu leczniczego.

2. Zmiany niniejszego regulaminu organizacyjnego albo ustalenie nowego regulaminu organizacyjnego są dokonywane w formie uchwały Zarządu.

3. Niniejszy Regulamin organizacyjny wchodzi w życie z dniem 24 lutego 2023 r.

Cennik:

Profilaktyka i leczenie
1. Konsultacja medyczna Cena: 50 zł
Udostępnienie dokumentacji medycznej
1. Opłata za jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej bezplatnie
2. Opłata za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej bezplatnie
3. Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych bezplatnie